Mer om Att lära in ute

Naturskolans idé är att använda utemiljön - naturen som bas för kunskapsbyggande.

Vi mår helt enkelt väldigt bra av att vara ute! Och många av målen i läroplanen är enklare att arbeta med utomhus: När vi utgår från egna upplevelser i verkligheten integreras skolans ämnen på ett naturligt sätt. Ute är det ofta praktiskt, och möjligt! att arbeta i grupp och därmed få en träning i demokrati. Vi kan tillgodose vårt behov av fysisk aktivitet. Det är lättare att ge utrymme för problemlösning och kreativitet, och ute kan många hitta ett lugn och en koncentration som kanke är svår att nå inne. Ute finns mycket mer än det vi har planerat för!

Att gå ut för lära in öppnar också möjligheten att lära känna - och känna sig hemma i - naturen. Det är en nödvändig grund för att vilja bry sig om och själv bidra till en hållbar utveckling.

Vi använder en enkel modell, en triangel, som ett underlag för att diskutera hur eleven utvecklar sina kunskaper och värderingar inom området natur och miljö.

Triangeln, som en pilspets, siktar mot målet Naturkänsla. 
I begreppet Naturkänsla läser vi in både kunskap i traditionell betydelse och en djupare dimension av förståelse för naturen och dess förutsättningar som är svår att fånga i ord och mening. Det handlar om att jag ska känna mig som en del av naturen, se min egen roll i naturen, och låta det påverka mina egna val jag gör i livet.

En bild över utetriangeln med basen naturskänsla

 

Basen i en triangel är oerhört viktig. Basen för all verklig naturkänsla - och alltså även förståelse för miljöfrågor - är lika viktig! Vi behöver basen inte bara när vi är barn, utan också som tonåringar och vuxna. Basen i vår triangeln är: 
Att vara i och njuta av naturen 
Vi tillbringar hela skoldagar med klassen i naturen och lär oss genom friluftsteknik att hantera olika situationer. Detta är viktigt för att kunna skapa en bra dag även när vädret är bråkigt. Vi delar ofta in klassen i mindre grupper på cirka 5 elever, för att alla ska vara aktiva. Detta leder till många situationer med koppling till läroplanen: samarbete, demokratiskt förhållningssätt mm..

Se och upptäcka 
När eleverna mår bra ute i naturen är de redo att ta emot intryck från omgivningen. De ser saker med starkare fokus och börjar reflektera över det de har upptäckt.

Förstå sammanhang 
När eleverna hittar nya ting i naturen, eller upptäcker skeenden, börjar de reflektera över hur dessa hänger ihop med den världsbild de har sedan tidigare. Det är på den här nivån vi som utomhuspedagoger kan förstärka och förankra elevernas inlärning genom att hjälpa dem att förstå sammanhangen. Här kan vi även genom olika aktiviteter utveckla lärandet inom olika ämnesområden i enlighet med kursplanerna i skolans ämnen.

Förstå påverkan
När eleverna utvecklat en förståelse för naturen på ekosystemnivå blir det intressant att diskutera hur vi människor på olika sätt påverkar naturen. Det är här vi hittar ingången till miljökunskap på en nivå där eleverna befinner sig och kan engagera sig.

Påverka
Människor som har passerat de föregående stegen har förutsättningar för att både ställa frågan: vad kan jag göra? - och börja söka efter ett svar på den.

Uppdaterad: