Att lära in ute

För oss är det självklart att man lär sig bäst om naturen i naturen.

Men Naturskolan använder naturen som en plats för lärande i alla skolämnen! 

Ute är det svårt att ägna sig åt ett skolämne i taget. När vi jobbar vi med uppgifter i skolämnet svenska så lär vi oss säkert något som hör till biologi och idrott & hälsa på köpet. Vi använder gruppen, leken och rörelsen som metod, med övningar som stimulerar många sinnen och inlärningsstilar. Det är egna upplevelser, iakttagelser och upptäckter -  i samspel med andra människor – som är grunden för lärandet.

Genom att gruppen gör uppgifter tillsammans – även om var och en i gruppen kan få med sig ganska olika upplevelser  – så finns en gemensam grund att samtala om och reflektera över. Vi vill att eleverna ska få sammanhang i sitt lärande, att det vi lär oss ”därute” hänger ihop med och det vi samtalar om i klassrummet och det som står i böckerna.

Det vi gör när vi går ut för att lära in heter utomhuspedagogik. NCU’s, (Nationellt centrum för utomhuspedagogik, vid Linköpings universitet), definition av utomhuspedagogik lyder: Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.

För oss på naturskolan innebär det att det oftast finns mer att hämta i det vi gör under en utedag. Det inte alltid så enkelt att prata färdigt ute i kylan, och tiden räcker kanske inte till när vi har en busstid att passa… Och vissa saker gör man helt enkelt bättre inomhus.

Fundera över vad det innebär för dig!

Läs vidare om vår pedagogiska grundsyn under Mer om att lära in ute.

Här har vi också en del om, och från, andra som också jobbar för Att lära in ute.

Uppdaterad: