Gymnasieprojekt

Naturskolan + gymnasiet = sant?

Uppsala Naturskola håller tillsammans med Upplandsstiftelsen på att undersöka om det finns önskemål och behov hos länets gymnasieskolor att inleda ett samarbete inriktat på att lära in ute.

Forskningsevidens pekar mot att det finns fördelar med att utöka utomhusbaserade inslag i undervisningen bland elever i hela utbildningssystemet. I dagsläget är det främst yngre barn och grundskoleelever som får ta del av satsningar på utomhuspedagogik.

Vi vill påvisa hur man med hjälp av utomhuspedagogik kan förstärka kunskapsinnehållet i alla kurser samt öppna upp för att eleverna ska känna sig hemma i naturen. Positiva naturupplevelser lägger grunden för kunskap om miljö och ekologiska samband samt i förlängningen en vilja att bidra till en hållbar utveckling.

Vi tror att utomhusundervisning kan medföra:

-          Hälsofördelar

-          Positiva samhällseffekter

-          Ett intresse för utomhusvistelse

-          Förståelse för ekosystemtjänster

-          Förståelse för vikten av en hållbar utveckling

-          Djupare förståelse för kursinnehåll

-          Bättre studieresultat

-          Ökad koncentrationsförmåga

Däremot vet vi i nuläget inte hur stort intresset är från gymnasieskolans sida att dyka in i ett samarbete med Upplandsstiftelsen och Uppsala Naturskola (och möjligtvis även andra naturskolor i regionen), i en ansats att hitta plats för utomhusundervisning inom ramen för GY11. 

Där kommer ni lärare in som just nu läser dessa rader. För att vi ska få klarhet i hur en eventuell efterfrågan från er gymnasielärare ser ut, skulle vi bli väldigt tacksamma och glada över om ni tar er tid att besvara frågorna nedan. 

Om ni till och med skulle kunna tänka er att träffa Klara Lövgren (f.d Kingsvik) på Upplandsstiftelsen för utbyte av idéer eller om ni skulle vilja sitta med i en referensgrupp som utvecklar detta initiativ vidare får ni mer än gärna höra av er till klara.kingsvik@upplandsstiftelsen.se eller 073-0494281. 

Vi kommer att genomföra ett pilotprojekt i vår, där tio lärare tillsammans med sina klasser får ta del av en utomhusdag, exempelvis på plats i Hammarskog. Ni får gärna kontakta Klara om ni vill vara med i pilotprojektet. Upplandsstiftelsen och Naturskolan har dock frihet att välja vilka lärare och klasser som får delta då det är önskvärt att få en jämn spridning mellan olika skolor, program, inriktningar och kurser. Utomhusdagens upplägg är inte spikat i nuläget.   

Klicka på äpplet så kommer du till enkäten! 

Äpple som sitter på en kvist på trädet   

 

Uppdaterad: